Algemene Voorwaarden van Balak Montage B.V.

Versie: januari 2022

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door, opdrachten aan en overeenkomsten met Balak Montage B.V., mede handelend onder de naam Balak Tunnelbouw Montage, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70248680, (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”), betreffende het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden, het tot stand brengen van werk(en), het leveren van goederen dan wel een combinatie van (twee of meer van) deze activiteiten, hierna te noemen: de “Opdracht”.
 2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden moeten worden betrokken.
 3. Opdrachtnemer wijst eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van Opdrachtnemer, hierna:
  “Opdrachtgever”, uitdrukkelijk van de hand en Opdrachtnemer is daaraan niet gebonden, behoudens (en voor zover) Opdrachtnemer de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever op grond van het voorgaande lid, laten echter de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 5. Afwijkingen of wijzigingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarin de Opdracht (nader) is omschreven zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (hierna gezamenlijk: “Partijen”).
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen als dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 2: Aanbiedingen/offertes
 1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Opdrachtnemer derhalve niet tot acceptatie van de opdracht.
 2. Offertes worden schriftelijk of elektronisch uitgebracht. Mondelinge aanbiedingen door Opdrachtnemer of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De offerte wordt gedagtekend en is geldig tot 30 dagen na de dagtekening.
 4. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
 5. Indien geen opdracht wordt verleend, is Opdrachtnemer gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien en voor zover dit vóór het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3: Aangenomen werk
 1. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
 2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.
 3. De werkzaamheden worden ofwel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.
Artikel 4: Afspraken
 1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Opdrachtnemer binden de laatste niet, voor zover ze door Opdrachtnemer niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5: Overeenkomst
 1. De overeenkomst of Opdracht wordt geacht te zijn tot stand gekomen door:
  a) aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever; en
  b) schriftelijke acceptatie van de Opdracht door Opdrachtnemer.
 2. Elke overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever over voldoende kredietwaardigheid beschikt, zulks uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal toestaan dat Opdrachtnemer zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Opdrachtnemer zich zal wenden tot Atradius.
 3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Opdrachtnemer bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Opdrachtgever zorgt ervoor dat deze gegevens niet aan derden worden verstrekt of worden verveelvoudigd.
 4. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
 1. Opdrachtnemer behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor op alle, door of namens haar, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Openbaarmaking, kopiëren of ter hand stellen aan derden zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. De bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Opdrachtnemer en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 2. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 7: Verplichtingen van Opdrachtnemer
 1. Opdrachtnemer is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
 3. Opdrachtnemer staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering/opdracht van belang zijnde wetten, overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever haar van deze voorschriften tijdig in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat de leverancier die voorschriften had behoren te kennen ten tijde van de offerte.
 4. Indien tussentijdse wijzigingen in de werkzaamheden of aanpassing van de prijs nodig zijn, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk over berichten.
 5. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt van (medewerkers van) Opdrachtgever, is op deze verwerkingsactiviteiten de Privacyverklaring van toepassing. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
Artikel 8: Verplichtingen van Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
  a) de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) zo nodig in overleg met Opdrachtnemer;
  b) het terrein c.q. de ruimte waar het werk wordt uitgevoerd;
  c) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen, werktuigen en materiaal;
  d) aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
  e) tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen, e.d.;
  f) veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen;
  g) veiligheids-en gezondheidsfaciliteiten;
  h) alle noodzakelijke voorzieningen om overlast voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.
 3. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 4. Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is verplicht mede ten behoeve van Opdrachtnemer een Construction All Risk verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten waaronder al het werk in het kader van de Opdracht verzekerd is.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.
Artikel 9: Extra onvoorziene kosten
 1. In alle gevallen wordt door Opdrachtnemer onder “grond” of “bodemspecie” verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever, tenzij deze vooraf schriftelijk bij de Opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
 2. Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk bij de Opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.
Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden
 1. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om de Opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 11: Bepalingen indien Opdrachtnemer als opdrachtgever optreedt
 1. Op overeenkomsten als bedoeld in artikel 10 (waarbij Opdrachtnemer als opdrachtgever optreedt) zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing.
Artikel 12: Prijzen
 1. Indien na het tijdstip van de Opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, op sociale bepalingen, heeft Opdrachtnemer het recht algehele verrekening te verlangen.
 2. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht door of namens Opdrachtgever, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de offerte kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Artikel 13: Materialen
 1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 2. Opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg met Opdrachtnemer, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen. Materialen welke door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te zijn goedgekeurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, setting, dikte enz. behoeven geen reden tot af keuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door de opdrachtnemer geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
 3. Goederen die Opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.
Artikel 14: Meer- en minderwerk
 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. Meer- en minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen aan Opdrachtnemer, komt voor verrekening in aanmerking.
 3. Tevens komt voor verrekening in aanmerking meer- en minderwerk:
  a) in geval van wijzigingen van de Opdracht;
  b) in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien;
  c) in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
  d) in geval van verrekenbare hoeveelheden;
  e) in de gevallen waarin verrekening van meer- en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.
  4. Door Opdrachtnemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 15: Annuleren
 1. Indien Opdrachtgever de Opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven Opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 16: Opleveringstermijnen
 1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. Bij niet tijdige oplevering dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Opdrachtnemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
 3. Wanneer de Opdracht bestaat uit de levering van goederen en bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 17: Oplevering
 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Opdrachtnemer Opdrachtgever dit schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel Opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.
 2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Opdrachtnemer niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 20 (“Overmacht”) genoemd.
Artikel 18: Reclame
 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Opdrachtnemer, uitsluitend schriftelijk, wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de schriftelijk ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door Partijen dient te worden ondertekend.
 4. Gebreken als gevolg van de wijzigingen en bewerking door Opdrachtgever en/of derden, slijtage en/of klimatologische omstandigheden worden niet door Opdrachtnemer vergoed.
 5. Indien de reclame gegrond is, zal Opdrachtnemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde werk/de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.
 6. Het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de Opdracht.
Artikel 19: Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  b) Daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  c) Nalatigheden van Opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  d) Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke;
  e) Enig andere van buiten afkomende oorzaak.
 2. Opdrachtnemer is maximaal aansprakelijk voor schade tot de factuurwaarde met als absolute maximum hetgeen is verzekerd. Het betreft hier schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Opdrachtnemer of van hen, die door Opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de aan Opdrachtnemer opgedragen werk(en).
 3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Geleden bedrijf- en/of gevolgschade, immateriële schade en winstderving valt buiten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
 4. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de Opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is na oplevering en goedkeuring door Opdrachtgever van het geleverde niet aansprakelijk voor afwijkingen ten opzichte van de Opdracht, waarvoor deze goedkeuring is verleend.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade conform het hierboven gestelde tot maximaal vijf (5) jaar na levering.
Artikel 20: Overmacht
 1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Opdrachtnemer of Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Opdrachtnemer. Ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van de opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Opdrachtnemer overmacht op, die Opdrachtnemer ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. Opdrachtnemer is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de Opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij Opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud
 1. Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling inzake de Opdracht (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde werken/goederen, eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht deze werken/goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde werken/goederen, zijn Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 22: Wanprestatie en ontbinding
 1. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht tot opschorting van haar verplichting uit hoofde van de Opdracht, vordering van schadevergoeding, om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk -zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist op te zeggen of- te ontbinden indien:
  a) Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  b) het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever wordt uitgesproken, dan wel één van deze toestanden dreigt te worden aangevraagd, dan wel indien derden beslagleggen op de activa van Opdrachtgever; of
  c) sprake is van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van (de onderneming van) Opdrachtgever; of
  d) indien Opdrachtgever het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten of dit reeds heeft gedaan. In deze gevallen zijn vorderingen, die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 23: Betaling
 1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum van de nota tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtnemer gerechtigd om over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van Opdrachtgever alle kosten te vorderen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke veroorzaakt zijn door het niet betalen of overschrijden van de betalingstermijn, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten zoals bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
Artikel 24: Rechtskeuze
 1. Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en door haar verrichte handelingen is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 25: Geschillen
 1. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Opdracht of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden voor de Opdracht luiden, zulks behoudens de bevoegdheid van Opdrachtnemer om het geschil te doen beslechten door de bevoegde Burgerlijke rechter.
 2. Het bepaalde in vorig artikellid laat onverlet de mogelijkheid voor Partijen tot het vragen van voorlopige voorzieningen bij de gewone rechter (President Rechtbank in kort geding), dan wel tot het nemen van conservatoire maatregelen.
Menu